Política de Privacitat • Barter

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Objecte Social. BARTER PARTNERSHIP, S.L. (d’ara endavant BARTER), és una empresa de consultoria especialitzada en el disseny, gestió i producció d’esdeveniments professionals.

Identificació. En compliment amb el dret d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web barter.es.

  • Denominació: BARTER PARTNERSHIP, S.L.
  • Domicili: Av. Carrilet nº 219, 4º-2ª, L’Hospitalet de Llobregat, 08907 Barcelona.
  • Telèfon: +34 93 409 74 78
  • Email: info@barter.es
  • CIF: B63814867
  • Inscripció registral: Inscrita al Registre Mercantil de BARCELONA Tom
  • 37475, Foli 35, Fulla Número B 300375, Inscripció 1.

Propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta Web, inclosos els formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a BARTER i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Així mateix totes les marques i noms comercials continguts en aquesta Web pertanyen a BARTER, o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que ostenti la titularitat del signe distintiu i es troben de la mateixa manera protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de BARTER.

L’accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de BARTER o els titulars dels drets sobre els signes distintius que es mostren en aquesta pàgina web, tret que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús. L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i l’utilització del mateix amb la finalitat de posar a la disposició dels usuaris informació sobre els serveis professionals de BARTER.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva distribució, transformació o comunicació.

BARTER no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que pugui fer-se de l’informació continguda a la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar l’informació que es publica en aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar l’informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

BARTER es reserva el dret a modificar els continguts de l’oferta dels seus serveis quan ho estimi oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

BARTER no pot assegurar l’inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus majors esforços per a evitar-los.

Política de Protecció de Dades. En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se l’informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb l’únic objectiu d’atendre i respondre les possibles consultes o peticions d’informació que ens faci arribar.

En cap cas BARTER utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents dels anteriorment esmentats, ni els comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar l’informació conforme als requeriments que estableix l’esmentat Reglament.

Les dades personals que ens pugui facilitar a través del correu electrònic facilitat a la nostra pàgina web es conservaran mentre siguin necessàries per a atendre les seves peticions i una vegada ateses, s’eliminaran dels nostres registres. No obstant això, les dades podran conservar-se, degudament bloquejats, mentre existeixi una obligació legal.

En qualsevol moment vostè pot sol·licitar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió, així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat d’aquests.

També l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

Identitat del responsable: BARTER PARTENARIAT S.L. – Av. Carrilet nº 219, 4º-2ª, L’Hospitalet de Llobregat, 08907 Barcelona– info@barter.es.

Política de protecció de menors. Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat.

BARTER recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec a menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun servei.

També els informa que existeixen programes informàtics per a fitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Xarxes socials. Al seguir el nostre perfil de les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals conforme a la seva política de privacitat. També consent expressament l’accés de BARTER al tractament de les seves dades contingudes a la llista d’amics i al fet de que les notícies publicades sobre les novetats, serveis I projectes realitzats per BARTER apareguin al seu mur.

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, l’informem que les dades personals dels seguidors de BARTER a les xarxes socials, seran incorporats a un fitxer amb la finalitat de mantenir-los informats a través de les xarxes socials sobre els nostres serveis i projectes.

La seva petició per a connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats.

La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. BARTER no es fa responsable per l’informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les quals trobin publicades les seves dades personals o estiguin incloses en comentaris, podran sol·licitar a BARTER la cancel·lació d’aquests.

En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat d’aquests. Tot això, per escrit, acompanyat d’una còpia d’un document oficial que li identifiqui, dirigit a BARTER. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Identitat del responsable: BARTER PARTENARIAT S.L. – Av. Carrilet nº 219, 4º-2ª, L’Hospitalet de Llobregat, 08907 Barcelona – T. 93 409 74 78 – info@barter.es.

Enllaços a altres Webs. Els enllaços (links) que pugui trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per BARTER per això, BARTER no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional. El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renúncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona9

Si té dubtes sobre l’avís legal i/o la política de privacitat, pot contactar amb BARTER a info@barter.es.